Regulamin  stacjonarnej konferencji szkoleniowejAutyzm – Spektrum Regulacji.”

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konferencji jest Fundacja „Wspaniale, że jesteś…” oraz Przylądek Dobrej Nadziei, zwani dalej organizatorami.
 2. Uczestnikami będziemy nazywać osoby, które się zapisały i które uiściły opłatę.
 3. Konferencja odbędzie się 11 i 12 marca 2023, w Gliwicach.
 4. Konferencja składa się z dnia wykładowego (11 marca) oraz dnia warsztatowego (12 marca).
 5. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 25.11.2022 r. do odwołania.
 7. Wszelkie informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej https://wspanialezejestes.pl oraz na stronach fundacji w serwisie społecznościowym Facebook i na „wydarzeniu”  „AUTYZM – Spektrum Regulacji. Konferencja stacjonarna.” w tymże serwisie. 

§ 2

Zapisy

 1. Warunkiem udziału w konferencji jest wykupienie wykładów i, ewentualnie, warsztatów w sklepie internetowym, który znajduje się na stronie https://wspanialezejestes.pl/zapisy. Fakt ten, w dalszej części regulaminu, będzie nazywany „zapisaniem się na konferencję”.
 2. Zapisy na konferencję ruszają 25.11.2022 r. i potrwają do 28.02.2023 r. (zapisy po 28 lutego – patrz § 2 punkt 8)
 3. Po zapisaniu się na konferencję, automatycznie wysłana zostanie do Ciebie wiadomość z potwierdzeniem rezerwacji miejsca i ważnymi informacjami. Upewnij się, czy nie wpadła do folderu SPAM. 
 4. Jeśli po zapisaniu się na konferencję nie dotrze do Ciebie e-mail z potwierdzeniem rezerwacji miejsca i ważnymi informacjami organizacyjnymi – koniecznie skontaktuj się z organizatorem (fundacja@wspanialezejestes.pl).
 5. Obowiązek dopilnowania przebiegu procesu zapisów i jego zakończenia spoczywa na uczestnikach. W razie zakłóceń, opóźnień, niejasności, zachęcamy do kontaktu: fundacja@wspanialezejestes.pl.
 6. W przypadku odwołania konferencji z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapisów w momencie zapełnienia listy uczestników i utworzenie listy rezerwowej. 
 8. Zapisy po 28.02.2023 lub w sytuacji zapełnienia listy uczestników: 

a) od dnia 1.03.2023 r. lub zapełnienia listy uczestników, sklep internetowy na stronie Fundacji będzie niedostępny.

b) aby uzyskać dostęp do sklepu, konieczne będzie skontaktowanie się z organizatorem, pisząc pod adres: fundacja@wspanialezejestes.pl

c) o możliwości zapisania się po 28.02.2023 lub po zapełnieniu listy uczestników, każdorazowo będzie decydował organizator.

§ 3

Opłaty

 1. Organizator przewidział następujące ceny za wstęp na konferencję:

a) wykłady – 390 zł (od 25.11.2022 do 31.01.2023) i 490 zł (od 1.02.2023 do 28.02.2023).

b) warsztat – 180 zł (od 25.11.2022 do 31.01.2023) i 210 zł (od 1.02.2023 do 28.02.2023).

 1. Uczestnictwo w warsztatach jest możliwe jedynie przy wykupieniu wstępu na konferencję. Osobom, które wykupią warsztat bez wykupienia wykładów pieniądze będą zwracane i będą one skreślane z listy uczestników warsztatów.
 2. Po wykupieniu wstępu na wykłady można wykupić jeden lub dwa warsztaty w odpowiedniej dla uczestników konfiguracji.
 3. Opłata za wykłady obejmuje udział w wykładach, przerwy kawowe, przekąski, obiad (do wyboru podczas zapisów: wegetariański, mięsny) i materiały konferencyjne.
 4. Opłata za warsztaty obejmuje udział w warsztatach i przerwy kawowe, z lekkimi przekąskami. W dzień warsztatów organizator nie zapewnia obiadu. Nie przewidujemy również materiałów warsztatowych.
 5. Opłata nie obejmuje ubezpieczenia, noclegów oraz kosztów podróży.

§ 4

Faktury

 1. Organizator wystawi fakturę na życzenie uczestników. Faktura w formie elektronicznej zostanie dostarczona na podany przy zapisach adres e-mail, nie później, niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi, zgodnie z art. 106i ust 1 ustawy o VAT. 
 2. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez uczestnika podczas zapisów. Za błędy w fakturze wynikające z nieprawidłowego podania danych, nie odpowiada organizator.
 3. W przypadku zapisania więcej niż 1 osoby, istnieje możliwość wystawienia faktury zbiorczej.

§ 5

Rezygnacja

 1. Wycofanie zgłoszenia jest możliwe jedynie w formie e-mailowej. 
 2. W takim przypadku, na adres fundacja@wspanialezejestes.pl, należy przysłać rezygnację z udziału w konferencji/warsztatów. Musi to nastąpić do dnia 28.02.2023 r.
 3. Rezygnacja powinna być sformułowana tak, aby jasno wskazywała osobę, która rezygnuje (konieczne jest podanie nr telefonu do weryfikacji rezygnacji). Konieczne jest zawarcie informacji o nr konta, na jakie zrobić zwrotny przelew. 
 4. Opłata zostanie zwrócona w całości, jeśli rezygnacja nastąpi do północy 28.02.2023 r.
 5. W przypadku rezygnacji po 28.02.2023 r., organizator opłat nie zwraca, bez względu na powód rezygnacji.
 6. Jeśli uczestnik, który zrezygnuje znajdzie kogoś na swoje miejsce, będzie możliwe przeniesienie wpłaconej opłaty na nową osobę. Może się tak stać jedynie po uzgodnieniu tej procedury z organizatorem (kontakt: fundacja@wspanialezejestes.pl).

§ 6

Obecność podczas konferencji

 1. Każdy uczestnik, przed rozpoczęciem każdego z dni konferencji (11 marca, godz. 7:45 – 9:15 oraz12 marca, godz 8:00-8:45 i 12:00-12:45) ma obowiązek zgłosić się do działającego PUNKTU REJESTRACJI w miejscu wykładów/warsztatów. Bez tego udział jest niemożliwy.
 2. Przy stoiskach rejestracyjnych każdy z uczestników otrzyma materiały, imienny identyfikator oraz podpisze listę obecności.
 3. Posiadanie otrzymanego identyfikatora jest niezbędne do uczestnictwa w konferencji (również do korzystania z oferty cateringowej). Żaden uczestnik nie ma prawa przekazywania własnego identyfikatora osobom postronnym.
 4. W przypadku ujawnienia przekazania identyfikatora osobie trzeciej – zarówno ten, kto przekazał bezprawnie swój identyfikator, jak i osoba, która go przyjęła – zostaną pozbawieni możliwości uczestnictwa w dalszym przebiegu spotkania, zarówno w konferencji, jak i w warsztacie.

§7

Inne

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione zarówno podczas wykładów, jak i warsztatów.
 2. Zabronione jest filmowanie i nagrywanie audio podczas wykładów/warsztatów bez zgody organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania audio, wideo oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej, która będzie wykorzystywana przez organizatora do celów marketingowych i promocyjnych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub wprowadzenia zmian w programie wykładów/warsztatów oraz w tym regulaminie. Będzie to podawane do publicznej wiadomości, o ile nastąpi.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z wykładami i warsztatami.
 6. Zapisanie się w charakterze uczestnika wykładów i warsztatów jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
 7. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem: fundacja@wspanialezejestes.pl
Przewiń do góry