Statut Fundacji "Wspaniale, że jesteś..."

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Fundacja „Wspaniale, że jesteś”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Hajnówka.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3.Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały i filie w Polsce i poza jej granicami, ustanawiać w kraju i za granicą swoich przedstawicieli, łączyć się z innymi fundacjami, a także tworzyć spółki, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne lub przystępować do takich podmiotów.

5. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników.

6. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§ 3. 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

Pieczęcie i odznaczenia

§ 4. 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.

3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5. Celem Fundacji jest:

1/ Niesienie specjalistycznej pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem i innymi zaburzeniami oraz ich rodzinom.

2/ Umożliwienie wszystkim rodzicom i opiekunom dzieci i dorosłych z autyzmem i innymi zaburzeniami korzystania z profesjonalnej terapii, w szczególności z The Son-Rise Program®.

3/ Działania na rzecz poprawy jakości życia poprzez umożliwienie korzystania z profesjonalnych metod, w szczególności z the Option Process®.

4/ Poprawa jakości życia osób z autyzmem i innymi zaburzeniami oraz innych osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez prowadzenie działań w zakresie wsparcia rehabilitacyjnego, terapeutycznego, socjalnego, psychologicznego i prawnego.

5/ Działania edukacyjne dla specjalistów zajmujących się terapią, leczeniem
i diagnozowaniem autyzmu i innych zaburzeń.

6/ Propagowanie wiedzy o autyzmie i innych zaburzeniach, o metodach i formach terapii i leczenia oraz o możliwości całkowitego wyjścia z autyzmu.

7/ Działania wspierające badania naukowe, edukację i rozwój nauki związanej w szczególności z tematyką autyzmu i innych zaburzeń.

8/ Promocja i organizacja wolontariatu.

9/ Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

10/ Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia, promowanie zdrowego trybu życia.

11/ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

12/ Działalność na rzecz umacniania rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa
oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka.

13/ Działalność pomocowa, charytatywna i wychowawcza na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§ 6. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

1/ Organizowanie szkoleń, warsztatów, sympozjów oraz konferencji dla specjalistów zajmujących się problematyką autyzmu oraz innych zaburzeń, w szczególności mających na celu służące rozpowszechnianiu wiedzy na temat autyzmu i innych zaburzeń, skutecznych metod pracy z dziećmi z autyzmem i innymi zaburzeniami oraz ich rodzinami, a w szczególności organizowanie kursów szkoleniowych, prowadzonych przez specjalistów Autism Treatment Center of America ®(m.in. Start Up, Maximum Impact, New Frontiers) na terenie Polski.

2/ Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie działań podejmowanych w ramach realizacji celów statutowych Fundacji.

3/ Działania popularyzatorskie i edukacyjne w zakresie rozpowszechniania różnych metod terapii autyzmu i innych zaburzeń, przede wszystkim metody The Son-Rise Program®.

4/ Działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne dla osób z autyzmem i innymi zaburzeniami.

5/ Inicjowanie i organizowanie terapii indywidualnej lub rodzinnej dla rodzin osób z autyzmem i innymi zaburzeniami.

6/ Działania informacyjne skierowane do społeczeństwa na temat terapii i leczenia osób z autyzmem i innymi zaburzeniami, a także wyzwań jakie się z tym wiążą.

7/ Organizowanie szkoleń i warsztatów dla członków rodzin oraz innych osób z otoczenia osób z autyzmem i innymi zaburzeniami.

8/ Prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób z autyzmem i innymi zaburzeniami, osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

9/ Prowadzenie wyspecjalizowanych placówek dla osób z autyzmem oraz innymi zaburzeniami.

10/ Prowadzenie programów aktywizujących społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

11/ Prowadzenie programów badawczych związanych z:

a) badaniem skutecznych form pomocy dzieciom z autyzmem i innymi zaburzeniami oraz ich edukacji,

b) badaniem kosztów i korzyści terapii i leczenia dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami  oraz różnych form pomocy ich rodzinom,

c) monitorowaniem statystyk związanych z autyzmem i innymi zaburzeniami.

12/ Organizowanie profesjonalnej pomocy dla dzieci i dorosłych z autyzmem i innymi zaburzeniami poprzez umożliwienie korzystania z zagranicznych, mniej dostępnych w Polsce metod terapii, w szczególności z The Son-Rise Program®.

13/ Organizowanie szkoleń, warsztatów, sympozjów, wykładów oraz konferencji mających na celu przedstawienie metod poprawy jakości i wydajności życia, w szczególności metody the Option Process®.

14/ Podjęcie działań mających na celu umożliwienie efektywnej poprawy jakości życia poprzez zastosowanie odpowiednich metod, w szczególności metody the Option Process®.

15/ Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a) główna działalność gospodarcza:

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

b) pozostała działalność gospodarcza:

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych Sklepach,

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

58.11.Z Wydawanie książek,

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej Niesklasyfikowana,

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 7. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), w tym 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8. Dochody Fundacji pochodzą z:

1/ krajowych lub zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, grantów,

2/ dotacji i subwencji od osób prawnych,

3/ akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację lub na rzecz Fundacji,

4/ majątku fundacji,

5/ odsetek i lokat bankowych,

6/ dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

7/ krajowego i zagranicznego sponsoringu,

8/ dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych,

9/ funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,

10/ działalności odpłatnej statutowej Fundacji,

11/ nabytych praw majątkowych,

12/ funduszy Unii Europejskiej.

§ 9. 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.

2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów oraz dotacji i subwencji, mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

4. Z darowizn, spadków, zapisów Fundacja może tworzyć specjalne fundusze na określony cel, wskazany przez darczyńców, nazwane imieniem osób przekazujących środki pieniężne z ww. tytułów.

5. Decyzję w sprawie utworzenia szczególnych funduszy celowych, określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na tych funduszach oraz wysokości kwot przekazywanych przez fundusze podejmuje Fundator.

6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 10. Dochody uzyskiwane przez Fundację mogą być użyte wyłącznie na realizowanie celów statutowych Fundacji, służy on także pokryciu kosztów jej utrzymania.

§ 11. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 12. 1. Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd, który zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Fundator może powołać Radę Fundacji jako organ kontrolny i opiniujący działalność Fundacji.”

Zarząd Fundacji

§ 13. 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, powoływanych bezterminowo.

2. Pierwszy Zarząd i Prezesa Zarządu powołuje Fundator. Fundator może pełnić funkcje Prezesa i/lub Członka Zarządu.

3. W skład Zarządu z mocy statutu wchodzi Fundator, chyba że złoży rezygnację z funkcji członka zarządu.

4. Członków Zarządu powołuje Fundator.

5. Zarząd będzie się składał z Prezesa i Wiceprezesa oraz, ewentualnie, trzeciej osoby, w przypadku powiększenia Zarządu do trzech osób.

6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:

1/ złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z pozostałych członków Zarządu lub Fundatora w przypadku Zarządu jednoosobowego,

2/ utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

3/ śmierci członka Zarządu,

4/ przewlekłej choroby trwającej dłużej niż 6 miesięcy,

5/ odwołania członka Zarządu przez Fundatora.

7. Odwołanie członków Zarządu Fundacji przez Fundatora następuje w szczególności w przypadku:

1/ podjęcia pracy lub innych zajęć (funkcji, czynności), których charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji,

2/ choroby, ułomności, utraty sił powodujących niezdolność do pełnienia funkcji,

3/ niepełnienia obowiązków przez okres dłuższy niż rok,

4/ nienależytego wypełniania funkcji,

5/ istotnego naruszenia postanowień statutu.

8. Odwołanie członka Zarządu Fundacji wymaga uzasadnienia i stanowi podstawę do rozwiązania łączących go z Fundacją umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę.

9. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

10. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

11. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z pełnieniem funkcji w Radzie Fundacji, o ile Rada Fundacji jest powołana.

§ 14. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

1/ kierowanie bieżącą działalnością oraz zarządzanie majątkiem Fundacji,

2/ realizacja celów statutowych Fundacji,

3/ uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,

4/ opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,

5/ sporządzanie planów pracy i budżetu,

6/ przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

7/ podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji,

8/ wyznaczanie głównych kierunków działań fundacji,

9/ reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

10/ zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

11/ sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,

12/ sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości,

13/ ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym,

14/ podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 15. 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub 2 Członków Zarządu (jeśli Zarząd jest 3 osobowy), przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Fundator, jeśli nie wchodzi w skład Zarządu, ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym oraz ma prawo żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw.

5. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się również za pośrednictwem telekonferencji lub wideokonferencji, przy pomocy dowolnych środków komunikacji na odległość, o ile zapewniona jest możliwość wzajemnego jednoczesnego porozumiewania się wszystkich uczestników posiedzenia.

6. Funkcja Członków Zarządu pełniona jest społecznie.

7. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji do realizowania jej celów statutowych.

8. Decyzje Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw o danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.

9. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

Rada Fundacji

§ 16. 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym działalność Fundacji.

2. Radę Fundacji powołuje Fundator.

3. Fundacja, zgodnie z obowiązującym prawem, może działać bez powołanej Rady.

4. Rada Fundacji składa się z dwóch lub trzech osób które są powoływane i odwoływane przez Fundatora.

5. Fundator ma prawo zmienić skład Rady w każdym czasie.

6. Zmiana składu Rady przez Fundatora odbywać się będzie w drodze uchwały Fundatora.

7. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:

1/ dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Fundatora,

2/ utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

3/ odwołania przez Radę Fundacji,

4/ śmierci członka,

5/ odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku:

a) nienależytego wypełniania obowiązków członka Rady Fundacji,

b) naruszenia postanowień Statutu Fundacji,

c) zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji.

8. Osoby zasiadające w Radzie Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

9. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

10. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 17. Do zadań Rady Fundacji należy:

1/ nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

2/ wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd,

3/ zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności,

4/ wnioskowanie i opiniowanie w sprawach struktur organizacyjnych Fundacji, regulaminów działalności organów Fundacji, obsady kadrowej ważniejszych stanowisk pracy,

5/ dokonywanie interpretacji postanowień Statutu Fundacji,

6/ wyrażanie opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania odznak, medali i tytułów honorowych nagród i innych wyróżnień osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów Fundacji,

7/ wnioskowanie i opiniowanie w przedmiocie likwidacji Fundacji, połączenia z innymi jednostkami organizacyjnymi, przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji,

8/ podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 18. 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

3. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji, zgłoszony drogą mailową. O spotkaniu Rady muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady drogą listową – na co najmniej 7 dni przed spotkaniem, za pośrednictwem elektronicznych nośników przekazu informacji lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – na co najmniej 3 dni przed planowanym zebraniem.

4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.

6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

7. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.

8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

9. Rada Fundacji może działać w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Fundatora.

10. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nie osoby.

11. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się również za pośrednictwem telekonferencji lub wideokonferencji, przy pomocy dowolnych środków komunikacji na odległość, o ile zapewniona jest możliwość wzajemnego jednoczesnego porozumiewania się wszystkich uczestników posiedzenia.

§ 19. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1/ żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2/ dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 20. Oświadczenia woli, w tym w sprawach majątkowych, w imieniu Fundacji składają: w przypadku zarządu jedno- i dwuosobowego – jeden członek Zarządu (Prezes lub Wiceprezes), w przypadku zarządu trzyosobowego – dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Rozdział V

Zmiana statutu i celu Fundacji

§ 21. 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

2. Uchwały Zarządu Fundacji w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji, jeśli jest ona powołana.

Połączenie Fundacji

§ 22. 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji, jeśli jest ona powołana.

Likwidacja Fundacji

§ 23. 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji i rozwiązania Fundacji podejmuje Fundator po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji.

3. Likwidatora Fundacji powołuje Zarząd.

4. Do obowiązków likwidatora należą wszelkie czynności mające na celu likwidację Fundacji, w szczególności czynności związane z zakończeniem prowadzonej przez Fundację działalności.

5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w niniejszym Statucie. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.

6. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Zdrowia.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 24. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd.”

Scroll to Top