Regulamin

Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej

Autyzm – spektrum elastyczności.”

Gliwice, 19-20 WRZEŚNIA 2020 r.

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konferencji jest Fundacja „Wspaniale, że jesteś” oraz Przylądek Dobrej Nadziei, zwani dalej Organizatorami.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 25 maja 2020 r. do odwołania. Tym samym poprzedni regulamin, z 3 kwietnia 2020 r., traci swoją ważność.
 3. Konferencja odbędzie się 19-20 września 2020, w Gliwicach. Jest to termin przełożony z 14-15 marca 2020 r., w związku z zawirowaniem dotyczącym koronawirusa (covid-19).
 4. Konferencja składa się z dnia wykładowego (19 września) oraz dnia warsztatowego – spotkanie z Kate Wilde (20 września).
 5. Każdy uczestnik i uczestniczka ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł.
 6. Uczestnikami/uczestniczkami, będą nazywane osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w nowym terminie (19-20 września 2020), dokonają REZERWACJI miejsca wniosą/zostawią opłatę i dostaną potwierdzenie o przyjęciu.
 7. Wszelkie informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej http://wspanialezejestes.pl

§ 2

Rejestracja na zasadach ogólnych

 1. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie http://wspanialezejestes.pl/rejestracja.
 2. Formularz będzie dostępny od 25.05.2020 r., do 12.09.2020 r. (rejestracje po 12.09.2020 – patrz § 2b punkt 12)
 3. Po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat: „1-szy etap rejestracji zakończony. Gratulujemy! Masz 3 dni robocze na dokonanie wpłaty. Automatycznie wysłana została do Ciebie wiadomość z danymi do przelewu i innymi ważnymi informacjami. Upewnij się, czy nie wpadła do folderu SPAM. Pamiętaj, że zgodnie z regulaminem na Tobie spoczywa obowiązek dopilnowania przebiegu procesu rejestracji”.
 4. Rezerwacja miejsca dla uczestnika lub uczestniczki nastąpi po otrzymaniu przez nas wypełnionego formularza oraz zaksięgowaniu wpłaty. Oba te warunki muszą zostać spełnione.
 5. Po zaksięgowaniu wpłaty Organizator wyśle do uczestniczki lub uczestnika potwierdzenie rezerwacji miejsca. Powinno to nastąpić do 7 dni roboczych, jednak maksymalny czas to 10 dni roboczych.
 6. Brak opłaty na naszym koncie po upływie 3 dni roboczych od daty wypełnienia formularza, skutkuje zawieszeniem w procesie, a co za tym idzie – brakiem rezerwacji miejsca, do momentu uiszczenia opłaty. Jeśli w tym okresie lista uczestników się zapełni, pomimo wcześniejszej rejestracji, pozostanie dostępne jedynie miejsce na liście rezerwowej.
 7. Aby znaleźć się na liście rezerwowej należy napisać maila na adres fundacja@wspanialezejestes.pl z prośbą o wciągnięcie na listę rezerwową. Konieczne jest podanie informacji na co chętni chcą się zapisać (wykłady/warsztaty/wykłady i warsztaty) oraz nr telefonu do potwierdzenia i szybkiego kontaktu w razie potrzeby.
 8. Brak potwierdzenia przez Organizatora rejestracji lub rezerwacji miejsca może oznaczać, że rejestracja z powodu problemów technicznych – nie została dokonana. OBOWIĄZEK WERYFIKACJI TEGO FAKTU SPOCZYWA NA UCZESTNIKU (kontakt: fundacja@wspanialezejestes.pl).
 9. W przypadku odwołania konferencji z winy Organizatora, Uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji w momencie zapełnienia listy uczestników i utworzenie listy rezerwowej. Również przed 31.08.2020 r.
 11. Aby dostać się na listę rezerwową, należy skontaktować się z Organizatorem i napisać oddzielnego maila na adres fundacja@wspanialezejestes.pl. W tytule koniecznie wpisać „Lista rezerwowa”, w treści imię, nazwisko, dni, na które chcecie się wpisać i nr telefonu.
 12. Rejestracja po 12.09.2020 r.:

a) od dnia 12.09.2020 r. formularz rejestracyjny będzie zabezpieczony hasłem,

b) hasło będzie dostępne po skontaktowaniu się z Organizatorem poprzez adres fundacja@wspanialezejestes.pl lub telefonicznie: 793 010 861.

c) rejestracja będzie możliwa jedynie w przypadku wolnych miejsc i organizacyjnych możliwości przyjęcia kolejnych uczestników, o czym zdecyduje Organizator.

§ 3

Bilety

 1. Organizator przewidział trzy rodzaje biletów wstępu na konferencję:

a) wstęp na wykłady – 200 zł (do 31.08.2020 r.) i 250 zł (od 1.09.2020 r.)

b) wstęp na warsztat Kate Wilde – 300 zł (do 31.08.2020 r.) i 350 zł (od 1.09.2020 r.)

c) wstęp na wykłady i na warsztat Kate Wilde – 450 zł (do 31.08.2020 r.) i 550 zł (od 1.09.2020 r.)

2. Zniżki na bilet obejmujący wykłady i warsztat są ważne jedynie w przypadku zarejestrowania się na oba spotkania i jednorazowe opłacenie uczestnictwa w obu spotkaniach (jeden przelew za oba spotkania). W innym przypadku (oddzielna rejestracja na warsztat i oddzielna rejestracja na wykłady) należy wpłacić kwoty jak w punkcie 1/a i 1/b.

§ 4

Rezygnacja

 1. Wycofanie zgłoszenia jest możliwe w formie e-mailowej. Na adres fundacja@wspanialezejestes.pl należy przysłać rezygnację z udziału w konferencji. Musi to nastąpić do dnia 12.09.2020 r.
 2. Rezygnacja powinna być sformułowana tak, aby jasno wskazywała osobę, która rezygnuje i z czego (konieczne jest podanie telefonu do weryfikacji rezygnacji) oraz zawierała informację na jakie konto zrobić zwrotny przelew.
 3. Opłata zostanie zwrócona w całości (w przypadku rezygnacji do 12.09.2020).
 4. W przypadku rezygnacji po 12.09.2020 r., Organizator opłat nie zwraca, bez względu na powód rezygnacji.
 5. Jeśli Uczestniczka lub Uczestnik, który zrezygnował, znajdzie kogoś na swoje miejsce, nie będzie możliwe przeniesienie wpłaconej opłaty na nową osobę. Możliwe będzie zarezerwowanie miejsca, ale musi nastąpić oficjalna rezygnacja osoby rezygnującej i oficjalna rejestracja osoby nowej. W takim przypadku zwracamy pieniądze osobom rezygnującym (do 12.09.2020), po wniesieniu opłaty od osoby nowej.
 6. Procedura „zamiany” może zajść jedynie po uzgodnieniu tej procedury z Organizatorem oraz przejściu procesu rejestracji na zasadach ogólnych przez wyznaczoną, nową osobę.

§ 5

Płatność

 1. Drugim etapem rejestracji jest dokonanie opłaty w ciągu 3 dni roboczych od daty wysłania formularza rejestracyjnego, na rachunek Fundacji „Wspaniale, że jesteś…” o numerze: 78 1240 5279 1111 0010 9444 9854.
 2. W tytule przelewu KONIECZNIE prosimy wpisać: – „wykłady” lub”warsztat” lub ”wykłady i warsztat” – czerwiec (ułatwi nam to identyfikację wpłaty) – imię i nazwisko uczestnika (uczestników, jeśli przelew dotyczy więcej niż 1 osoby)
 3. Koszt udziału w konferencji/warsztacie: patrz § 3 punkt 1.
 4. Organizator wystawia fakturę na życzenie Uczestników. Faktura zostanie dostarczona na podany w formularzu adres e-mail, do 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty.
 5. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym. Za błędy w fakturze wynikające z nieprawidłowego podania danych, nie odpowiada Organizator.
 6. W przypadku więcej niż 1 osoby z jednej instytucji istnieje możliwość wystawienia jednej faktury łącznie. Zawsze wymaga to jednak korespondencji e-mailowej z Organizatorem z podaniem pełnych danych firmy (nazwa, adres, NIP) lub osoby/osób prywatnych (Imię, Nazwisko, adres, w tym przypadku NIP nie jest potrzebny) oraz ilości uczestników wraz z ich nazwiskami (fundacja@wspanialezejestes.pl)
 7. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w wykładach/warsztacie/wykładach i warsztacie, materiały, zaświadczenia o udziale, przerwy kawowe i lekkie przekąski. Organizator nie zapewnia obiadu.
 8. Opłata nie obejmuje ubezpieczenia, noclegów oraz kosztów podróży.
 9. W wyjątkowych wypadkach będzie możliwa płatność gotówką na miejscu, zgodnie z cennikiem z § 3 pkt. 1/a/b/c, jednak będzie to możliwe jedynie po wcześniejszym zarejestrowaniu się poprzez formularz rejestracyjny na stronie i uzgodnieniu faktu płatności gotówką z Organizatorem (Patrz: rejestracje po 12.09.2020 r. – § 2 punkt 12 )
 10. Przyjęcie przez organizatora przelewu po 12.09.2020 r. będzie możliwe tylko po uzgodnieniu tego z Organizatorem (fundacja@wspanialezejestes.pl)

§ 6

Obecność podczas konferencji

 1. Każdy uczestnik, przed rozpoczęciem każdego z dni konferencji (19 września, godz. 7:30 – 8:45, 20 września , godz 7:45-8:45) ma obowiązek zgłosić się do działającego PUNKTU REJESTRACJI w miejscu wykładów/warsztatu. Bez tego udział jest niemożliwy.
 2. Przy stoiskach rejestracyjnych każdy z uczestników otrzyma materiały, imienny identyfikator oraz podpisze listę obecności.
 3. Posiadanie otrzymanego identyfikatora jest niezbędne do uczestnictwa w konferencji (również do korzystania z oferty cateringowej). Żaden uczestnik nie ma prawa przekazywania własnego identyfikatora osobom postronnym, tak samo nie ma prawa do przekazywania swojego zarezerwowanego miejsca osobie trzeciej (patrz §4 punkt 5 i 6).
 4. W przypadku ujawnienia przekazania identyfikatora osobie trzeciej – zarówno ten, kto przekazał bezprawnie swój identyfikator, jak i osoba, która go przyjęła – zostaną pozbawieni możliwości uczestnictwa w dalszym przebiegu spotkania, zarówno na konferencji jak i na warsztacie.

§7

Inne

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione zarówno podczas wykładów, jak i warsztatów.
 2. Zabronione jest filmowanie i nagrywanie audio podczas wykładów/warsztatów bez zgody Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub wprowadzenia zmian w programie wykładów/warsztatów oraz w tym regulaminie. Będzie to podawane do publicznej wiadomości, o ile nastąpi.
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z wykładami i warsztatami.
 5. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika warsztatów jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
 6. Na konferencji, zarówno na wykładach, jak i na warsztacie, nie ma możliwości przebywania dzieci. Wstęp tylko dla osób dorosłych (powyżej 18 roku życia). Wyjątek stanowią wolontariusze, którzy pracują przy obsłudze konferencji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo, do ograniczenia listy uczestniczek i uczestników, do liczby umożliwiającej przeprowadzenie konferencji, w przypadku trudności organizacyjnych, które uzna za wystarczające. W tej sytuacji osoby, które dostały już wcześniej potwierdzenie uczestnictwa – zostaną skreślone z listy i zostanie im zwrócony koszt poniesiony w wyniku procesu rejestracyjnego.
 8. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Organizatorem: fundacja@wspanialezejestes.pl

Przewiń do góry